ประชุมชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

ประชุมชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) “สุพรรณบุรีเกมส์” เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ครู และพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และคณะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

Continue Reading →