กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 17:00 น. การแสดงก่อนเวลา จาก SUPHANBURI SYMPHONIC BAND การแปลตัวอักษรบนอัฒจันทร์ เวลา 18:00 น. การแปลตัวอักษรบนอัฒจันทร์ การแปลตัวอักษรกลางสนาม เวลา 18:15 น. พิธีกรนำเข้าสู่งานและการต้อนรับประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบสูจิบัตรแก่ ประธานในพิธี เวลา 18:20 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 “เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ” เวลา 18:30 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 2 “คืนวันศักดิ์ศรีการกีฬา” พิธีการและขบวนพาเหรด ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัด ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินขึ้นสู่เวทีพิธีการ พิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขา ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

Continue Reading →

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

เปิดศูนย์สื่อ…ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery ที่มาจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2/2559

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา,นายวันชัย จันทรกูร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ กกท. มอบหมายให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 นั้น ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 13,760 คน แบ่งเป็น ชาย

Continue Reading →

ผู้ว่าการ กกท. เข้าเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

ผู้ว่าการ กกท. เข้าเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

เยี่ยมศูนย์สื่อ…นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เข้าเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสายกีฬา

แบ่งสาย…นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับฉลากแบ่งสายกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่ห้องประชุมเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Invalid Displayed Gallery ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ประชุมชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

ประชุมชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) “สุพรรณบุรีเกมส์” เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบและทิศทางการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ครู และพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และคณะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

Continue Reading →

ผลการประชุมและสำรวจสนาม "สุพรรณบุรีเกมส์" ครั้งที่1/2559

ผลการประชุมและสำรวจสนาม “สุพรรณบุรีเกมส์” ครั้งที่1/2559

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี, นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และผู้แทนจาก 41 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลิศธานี คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า ตามที่ กกท. มอบหมายให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 นั้น การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการสำรวจความพร้อมสนามแข่งขันและฝึกซ้อมของจังหวัดเจ้าภาพ โดยส่วนตัวแล้วไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเพราะจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านการเป็นเจ้าภาพเกมส์ใหญ่ๆมาแล้วหลายรายการเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์เจ้าภาพหลายๆเกมส์การแข่งขันที่ผ่านมาจะนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นายพิภพ

Continue Reading →

พิธีรับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ผู้ว่าสุพรรณฯ รับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและคณะ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางร่วมพิธิปิดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ และรับมอบธงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” จากนายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. รักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และนาย สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ ณ สนามกีฬาจังหวัด จันทบุรี Invalid Displayed Gallery

พิธีแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “สุพรรณบุรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. รักษาการแทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และนาย สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”  โดยจะจัดขึ้นระหว่่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการจัดแถลงข่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมเคพี แกรนด์ Invalid Displayed Gallery

ประกาศเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 5/2557 ที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 – 47 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 – 34 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานฯ โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาและคัดเลือกจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ทั้ง 2 รายการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการจัดการแข่งขันของจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ซึ่งผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 – 47 ประกอบด้วย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่

Continue Reading →