ประกาศเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 5/2557 ที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 – 47 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 – 34 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานฯ โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาและคัดเลือกจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ทั้ง 2 รายการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการจัดการแข่งขันของจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ซึ่งผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 – 47 ประกอบด้วย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่

Continue Reading →